מדיניות פרטיות

הרשמה לאתר GLORY MILANO וביצוע הזמנות באתר

 הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמין/ה אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש והרכישה
 על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין/ה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים,
גלורי מילאנו לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לגלורי מילאנו בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין/ה בתשלום בגין דמי משלוח
וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים
עם ביצוע ההזמנה עם המזמין/ה, תבצע גלורי מילאנו בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין/ה בדבר אישור העסקה
יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין/ה המזמין/ה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי גלורי מילאנו יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה
ככל ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, י/תקבל המזמין/ה הודעה מתאימה על כך והיא/הוא ידרשו למסור אמצעי תשלום אחר
אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני גלורי מילאנו במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי
המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא גלורי מילאנו מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין
זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש/ת ו/או לצד ג האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין/ה כל סכום ששילם/ה במידה ואכן שילם/ה
לגלורי מילאנו ו/או תבטל גלורי מילאנו את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו
קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין/ה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית גלורי מילאנו להציע
למזמין/ה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין/ה תקבל את הצעת גלורי מילאנו, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין/ה אינו/ה מעוניין/ת במוצר החלופי,
גלורי מילאנו תבטל את העסקה ולמזמין/ה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם ל- גלורי מילאנו על ידי המזמין/ה
כל מזמין/ה תהיה רשאי/ת להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמין/ה יישמר
במאגר גלורי מילאנו כיעד המבוקש של המזמין/ה
יודגש כי כל מזמין/ה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן

המזמין/ה הינו/ה כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין/ה הינו/ה קטין/ה (מתחת לגיל 18) או אינו/ה זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו/ה באתר כאילו קיבל/ה את אישור האפוטרופוס

המזמין/ה הינו/ה בעל/ת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי יובהר כי גלורי מילאנו תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין/ה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם
-  אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים
- אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר
- אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
- אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר
-  אם ישנו חוב כספים ל- גלורי מילאנו או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו
- אם כרטיס האשראי שברשות המזמין/ה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין/ה
עדכונים באמצעות חשבונו/ה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר,
כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982
לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר
לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר
אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין/ה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או
שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי גלורי מילאנו, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין/ה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה