תקנון אתר

מטרת התקנון להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל אתר האינטרנט של חברת גלורי עיצובים בע״מ  (להלן: "גלורי מילאנו")
גלורי מילאנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש

בעת כניסה ושימוש באתר, מסכימים המשתמשים באתר לתנאי השימוש באתר כפי שאלו מפורטים להלן בתקנון זה, וכפי שיתוקנו מעת לעת מעת לעת. מומלץ לעיין מדי פעם בתקנון ולהתעדכן בשינויים שבוצעו בו, אם וככל שבוצעו

כלל המידע באתר מוצע לקהל המשתמשים כמות שהוא. מטרת גלורי מילאנו היא שכלל המידע הנכלל באתר יהיה נכון ומדויק. יחד עם זאת, במקרה ונמצא כי פרט מן המידע המצוי באתר אינו נכון ו/או שלם ו/או מדויק ו/או מלא, המשתמשת מוזמנת לפנות אל מנהלי אתר גלורי.  מילאנו  בנושא וגלורי מילאנו מתחייבת לתקן את הטעות. בכפוף לכל דין דיספוזיטיבי, גלורי מילאנו לא תהא אחראית לטעויות אלא אם נעשו על ידה בזדון

כלל המידע המוצע באתר מוצע על מנת לספק מידע לקהל המשתמשים ביחס לגלורי מילאנו ולמוצרים הנמכרים על ידה באתר זה ו/או בסניפיה השונים הקיימים ובאלה שיוקמו בעתיד, ככל שיוקמו
כלל הפירוט המוצע באתר ביחס לכל פריט לרבות התמונות, משתמש לצורך המחשה בלבד. ככל שתמצאי אי התאמה בין המידע כפי שהוא מוצג באתר לבין המידע המצוי במסמכיה הרשמיים של גלורי מילאנו, הרי שהמידע המלא והנכון יהיה המידע המצוי במסמכיה הרשמיים של גלורי מילאנו
תוכן האתר לרבות עיצוב האתר, סימני מסחר ושמות מסחריים (רשומים ושאינם רשומים) דגמים ועיצובים, דברי הסבר וחומר כתוב אחר, תמונות המוצרים ותיאורם וכיו"ב כלל המידע המופיע באתר הוא קניינה הבלעדי של גלורי מילאנו. המשתמשת לא תשנה ו/או תעתיק ו/או תפרסם ו/או תבצע כל פעולה בתוכן האתר שיש בה כדי לפגוע בזכות מזכויותיה של גלורי מילאנו, למעט מקרה בו קיבלה לכך הסכמה מפורשת ובכתב מאת גלורי מילאנו

כאמור, השימוש באתר על ידי המשתמשת מהווה את הסכמתה לתנאי תקנון זה. המשתמשת מתחייבת לפעול או להימנע מהפעולות כמפורטות להלן, לפי העניין
      לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע שיש בו כדי להגביל או למנוע מאחרים שימוש ראוי באתר
  לא לפרסם / להפיץ / להעלות / לעשות שימוש בכל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס") ו/או רוגלות, ואנדלים , לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים  וכיו"ב
 לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע הכולל או עשוי לכלול פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת בכתב ומראש של גלורי מילאנו על פי שיקול דעתה הבלעדי
לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר
לא לעשות כל שימוש באתר באופן שנוגד הוראות כל דין
לא לעשות כל שימוש באתר באופן שאינו בהתאם להוראות תקנון זה ובין היתר לא לבצע כל שינוי, הוספת או מחיקת מידע מהאתר
 לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב), לרבות העלאת תוכן אשר אינו שייך למשתמש
לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של כל דין
 לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט
לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע שהגישה אליו חסומה בין היתר באמצעות סיסמה ואשר אינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט
לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו
לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים
לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמשת
המשתמשת מודעת למגבלת אבטחת מידע הקיימות ברשת האינטרנט ועל כן משחררת את גלורי מילאנו מכל אחריות בעניין זה
המשתמשת מסכימה לשפות ולפצות את גלורי מילאנו בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לגלורי מילאנו בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע תקנון זה על ידו
מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של גלורי מילאנו, המשתמשת מסכימה כי במקרים בהם גלורי מילאנו תראה בשימוש של המשתמשת באתר כשימוש שאינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, תהיה גלורי מילאנו רשאית למנוע מהמשתמשת גישה לאתר ואף להעביר את המידע ביחס לדפוסי התנהלותה באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו כי נפגעו מהפעילות המפרה של המשתמשת, והכל בהתאם לשיקול דעתה של גלורי מילאנו, וכן כל פעולה אחרת שגלורי מילאנו תמצא לנכון לנקוט בה על מנת להגן על המשתמשים האחרים ו/או על האתר ו/או על כלל זכויותיה על פי תקנון זה ועל פי הוראות כל דין

גלורי מילאנו אינה אחראית לכל נזק שהוא אשר ייווצר עקב גלישה באתר והשימוש בו, או עקב מניעת גישה ושימוש באתר
גלורי מילאנו אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל נגיף מחשב או יישומי תוכנה מגוונים, לציוד המחשב של המשתמשת או לכל רכוש אחר של המשתמשת, שיגרמו בשל כל גלישה או שימוש באתר, ולרבות כתוצאה מהורדת מידע מהאתר
גלורי מילאנו לא אחראית לפקח על כלל המידע וכלל ההודעות אשר יגיעו לאתר בדרך כלשהי על ידי משתמשים
גלורי מילאנו מתחייבת שלא למסור נתונים אישיים של מי ממשתמשי האתר, למעט כאשר תתבקש לשתף פעולה עם רשות מוסמכת. במקרה כזה, תציית גלורי מילאנו להוראות כל דין ובמסגרת זו לכל צו שיפוטי אשר יורה לה לגלות את זהותה של המשתמשת אשר פעלה לכאורה בניגוד להוראות הדין

גלורי מילאנו שומרת את זכותה לעשות שימוש בפרטים שמסרה משתמשת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי ו/או אחר לצדדים שלישיים, למעט פרטיה המזהים
משתמשת אשר מסרה או תמסור פרטיה בעמוד "צור קשר" שבאתר, נותנת בכך את הסכמתה לאכלל במאגר המידע הרשום של גלורי מילאנו, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א
גלורי מילאנו שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר שימוש אלה על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמשת לא תהא כל טענה כלפי גלורי מילאנו בגין שינויים במידע באתר
גלורי מילאנו שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמשת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת

המשתמשת מסכימה שפרסום ו/או הפצה ו/או העלאת כל מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינה לבין גלורי מילאנו יחסים אשר חורגים מהיחסים כמפורט בתקנון זה
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והכל בהתאם להוראות כל דין

תקנון זה, תוקפו ופרשנותו כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש באתר על פיו, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז
היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש המנויים בתקנון זה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם

מטעמי נוחות בלבד כתוב תקנון זה בלשון נקבה. כל שנכתב בלשון נקבה יש לראות כנכון גם בלשון זכר
 
גלורי מילאנו – מדיניות פרטיות
מאחר שחברת גלורי מילאנו בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט  שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש, לקיים מדיניות זו והוראות כל דין
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר וכיצד מגנה החברה על המידע האמור. בנוסף, יינתן להלן מידע בנוגע להסכמות הנדרשות ממשתמש באתר על מנת להשתמש במידע שמסופק על ידו לאתר, אפשרויות קבלת מידע מהחברה וזכות לתקן טעויות

כללי
בעת שימוש בשירותי האתר ובייחוד בעת הרשמה לאתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, תאריך לידה, פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, שירות לקוחות, אמצעי תשלום וכיוצ"ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לאתר. חלק מהמידע הנאסף הוא מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש אישית. לדוגמה, פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. כלל המידע שמספק המשתמש לאתר נאסף ונשמר לשם ייעול ואופטימיזציה של כלל השימוש באתר, שיפור חוויית המשתמש והשירות למשתמש וכן לצרכים פרסומיים וסטטיסטיים של החברה

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או לרכישת שירותים באתר, החברה תבקש מהמשתמשת את המידע הנחוץ. מובהר כי המשתמשת אינה חייב למסור פרט כלשהו. אי מסירת פרטי מידע מסוימים עשויה להגביל את השירותים ו/או ההטבות שהחברה תציע למשתמשים

מאגר המידע
.כלל הנתונים שייאגרו על ידי החברה במסגרת האתר יישמרו במאגר מידע שיתנהל על פי דין
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על
לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר
לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים
להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש

דיוור מידע פרסומי/שיווקי
החברה מעוניינת לשלוח למשתמשים מעת לעת בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי העברת מידע אחר, קיים או עתידי, מידע בדבר שירותיה, מוצריה, שינויים ועדכונים ביחס למאגרי המידע שלה, וכן מידע שיווקי ופרסומי, אודות החברה ו/או צדדי ג
מידע כזה ישוגר אל המשתמשים  בתנאי שאלו נתנו הסכמה לכך, ובכל עת יוכלו לבטל את הסכמתם ולחדול מקבלתו
החברה לא תמסור את פרטי המשתמשת האישיים למפרסמים צדדי ג' אלא אם ניתן לכך אישורו של המשתמשת ובכפוף לכל דין. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על  פעילות המשתמשים באתרים שאינו מזהה אותם אישית

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיה האישיים והמידע שנאסף על פעילותיה של המשתמשת באתר אלא במקרים המפורטים להלן
אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי 
אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו
אם וככל שהחברה חברה בקבוצת מותגים/חברות המפעילות ביחד או במסגרת שיתופי פעולה ביניהם מועדוני לקוחות ופעילויות להרחבת השירותים למשתמשים

Cookies
אתר החברה עשוי להשתמש ב"עוגיות" ("קוקיז") ו/או אמצעים אחרים לצרכים תפעוליים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קוקיז. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש

פרסומות של צדדים שלישיים
האתר הוא פלטפורמה פרסומית מקוונת ולפיכך החברה עשויה להתיר לצדדי ג' לנהל את מערך הפרסומים באתר. במקרה כזה, המודעות שבהן צופה המשתמשת בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם צדדי ג'. כדי לנהל את הפרסומים שלהם, צדדי ג' אלו עשויים לעשות שימוש ב-קוקיז  במחשב המשתמשת. ה-קוקיז מאפשרים להם לאסוף מידע על האתרים שבהם צפתה המשתמשת בפרסומים שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שצדדי ג' אלו עושים קוקיז  כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והתקנות מכוחו, כל משתמשת זכאית לעיין במידע אודותיה המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע
פנייה כזאת יש להפנות אל מייל החברה או בטופס יצירת קשר
 
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ובכפוף לכל דין

נגישות האתר
אתר אינטרנט נגיש הינו אתר שיאפשר לכל אדם עם כל סוג של מוגבלות לגלוש בו
החברה עושה כל שביכולתה על מנת לאפשר לכל קהל לקוחותיה, לרבות בעלי מוגבלויות, ליהנות מגלישה באתר החברה בנוחות ובקלות וכך וליהנות מהאפשרות להכיר את שלל מוצריה באמצעים מקוונים מתקדמים

הצהרת נגישות
אתר החברה עומד בדרישות הוראות כל דין ובכלל זאת הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. אתר החברה עומד בהמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמה AA ובהמלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C
האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש במכשירי טלפון נייד

פעילות הנגשה
באתר החברה נעשו התאמות נגישות על מנת לאפשר נגישות לכל אדם עם כל סוג של מוגבלות לגלוש בו, ובכלל זאת – אפשרות שינוי גודל הפונט, שינוי ניגודיות הצבעים, שינוי גווני התמונות וכיו"ב, והכל עפ"י המלצות ארגון התקינה ברשת הבינלאומי (W3C)
על אף האמור יובהר, כי מאמצי החברה הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר לא חפים מכל טעות שהיא. יתכן שימצאו עמודים באתר, בהם התאמת הנגישות אינה אופטימאלית. לאור כך, אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות ו/או ככל שיש לכם שאלה בנושא, אנא כתבו לנו בטופס יצירת קשר באתר או במייל החברה על מנת שנוכל לתקן את הבעיה